Prevádzkový poriadok

Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom KINA v Púchove (ďalej len „kino“) je: 

Názov: Púchovská kultúra, s.r.o.,

IČO: 50 648 616, DIČ:  2120420610, 

riaditeľ: Mgr. art. Pavol Pivko

so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov

Adresa prevádzky kina: Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov.

KINO slúži obyvateľom a návštevníkom mesta (ďalej len „návštevníci“) najmä na kultúrne podujatia – návštevy filmových predstavení. 

Správanie sa v kine

Návštevník vstupuje do kina a používa jeho vybavenie a zariadenia na svoju vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ žiada návštevníkov kina, aby sa správali slušne a ohľaduplne voči ostatným návštevníkom a aby udržiavali poriadok, čistotu a bezpečnosť v kine, nepoužívali kino na iné účely, než je uvedené v úvodných ustanoveniach. Do kina je zakázané:

- vstupovať v podnapitom stave,

- vstupovať so psami a inými zvieratami,

- vstupovať a pohybovať sa v priestoroch kina s objemnou batožinou.

Ďalej prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že vzhľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti ostatných návštevníkov kina, je v priestoroch kina zakázané:

- fajčiť,

- požívať alkoholické nápoje a užívať iné návykové látky,

- manipulovať s otvoreným ohňom, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť,

- používať mobilné telefóny či iné komunikačné zariadenia počas filmového predstavenia,

- vyrábať akékoľvek obrazové, zvukové či obrazovo-zvukové záznamy na akýchkoľvek zariadeniach počas  filmového predstavenia,

- rušiť predstavenia nevhodným správaním sa, hlasným rozhovorom, pískaním a ďalšími prejavmi, ktoré sú v rozpore so zásadami spoločenského správania,

- používať fyzickú silu, neslušné výrazy, gestá či akékoľvek prejavy, ktoré hanobia rasu, náboženstvo prípadne etnikum,

- poškodzovať majetok kina.

Vstupné a vstupenky

Výška vstupného je premenlivá a prevádzkovateľ ju určuje na základe požiadaviek distribučnej spoločnosti, ktorá daný film distribuuje.

Návštevníkom kina bude umožnený vstup do kinosály iba s platnou vstupenkou.

Návštevníci kina si môžu vstupenku/y rezervovať na tejto internetovej stránke (www.kino.puchov.sk) – na podstránke Program, kliknutím na premietací čas daného filmového titulu. Pri rezervácii je potrebné zvoliť sedadlo/á, ďalej ísť na kartu „Rezervácia vstupeniek“,  vyplniť potrebné identifikačné údaje, označiť políčko „Súhlasím so Všeobecnými záv.podmienkami.Vstupenku/y je možné kúpiť buď osobne v pokladni kina alebo prostredníctvom internetu. Na stránke www.kino.puchov.sk, podstránka Program – kliknutím na premietací čas daného filmu. Po výbere sedadiel treba zvoliť možnosť „Platba kartou“. Vyplňte potrebné identifikačné údaje, označte políčko „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a zvoľte „Platba kartou“. Systém vás vyzve, aby ste vyplnili všetky údaje z platobnej karty a môžete uskutočniť transakciu. Takto zaplatenú/é vstupenku/y si môžete priamo doma vytlačiť alebo prísť do pokladne kina s variabilným symbolom vášho nákupu. Pracovník pokladne vám vstupenku/y vytlačí.

Návštevníci kina sú povinní skontrolovať vstupenku hneď pri pokladni, neskoršie reklamácie neprijímame.

V prípade nedodania filmovej kópie, závažnej technickej poruchy na premietacom zariadení môže dôjsť k zrušeniu predstavenia. Zakúpené vstupenky na takéto predstavenie je možné vrátiť v pokladni kina. Ak ste si zakúpili vstupenky na takto zrušené predstavenie cez internet, riaďte sa „Všeobecnými záväznými podmienkami nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu platné v KINE v Púchove.

Pri prerušení filmového predstavenia, ktoré nemožno predvídať (napr. dlhodobý výpadok elektrického prúdu), vzniká nárok na vrátenie vstupného iba vtedy, ak bol film premietnutý iba do polovice svojej minutáže.

Pravidlá používania 3D okuliarov

3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina. Návštevníkovi kina sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D.

3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne.

3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

3D okuliare obdrží návštevník pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

Návštevník je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené. Prípadné zistené poškodenia je potrebné prekonzultovať s prítomným personálom kina, ktorý definitívne vyhodnotí ich poškodenosť a poskytne divákovi náhradné.

Prevzatím 3D okuliarov návštevník potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným návštevníkom.

Návštevník je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením, taktiež ich nečistiť, nakoľko akákoľvek neodborná manipulácia môže spôsobiť ich poškodenie, za ktoré je návštevník zodpovedný.

Ak má návštevník po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare nefungujú správne, musí vyhľadať personál kina pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je návštevník povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Každý návštevník je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov.

V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.

Návštevník, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

O poškodení 3D okuliarov bude s návštevníkom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany návštevníka, bude privolaná hliadka Mestskej polície.